Logga in

Wiklunds bidrar till att delmålen i den nya klimatlagen uppnås redan idag

2 februari 2017 beslutade regeringen om ett förslag till ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Klimatlagen och nya klimatmål ska ge Sverige en ambitiös, långsiktig och stabil klimatpolitik. Förslaget granskas nu av Lagrådet innan det lämnas i form av en proposition till riksdagen. Regeringen föreslår att klimatlagen träder i kraft 1 januari 2018.

Miljömålsberedningen, där alla partier utom Sverigedemokraterna ingår, enades förra året om att Sverige ska ha ett netto nollutsläpp av klimatpåverkande växthusgaser 2045. Det ska nås genom att minska utsläppen på hemmaplan med 85 % jämfört med 1990 års nivå. Resten kan Sverige tillgodoräkna sig genom ökade upptag av koldioxid i skog och mark samt klimatinvesteringar i andra länder. Detta det långsiktiga målet i klimatlagen.

Ett av delmålen i kommande klimatlag är att utsläppen från inrikes transporter utom inrikes flyg ska minska med minst 70 % senast 2030 jämfört med 2010.

 Wiklunds har under många år arbetat aktivt med att reducera företagets koldioxidutsläpp och detta har främst gjorts genom medvetna val vid inköp av energi oavsett ändamål – värme, elektricitet eller transporter. Förnyelsebara energislag är prioriterade.

I juni 2016 tog Wiklunds ledningen beslutet att företagets alla tunga dieseldrivna fordon ska drivas på det förnyelsebara drivmedlet HVO100, som reducerar utsläppen av koldioxid med upp till 88 % i jämförelse med konventionell fossil diesel. Den 1 augusti 2016 verkställdes beslutet och företagets egna tankanläggningar försågs med HVO100.

Under andra halvåret 2016 utgjorde 67 % förnyelsebart drivmedel av företagets hela drivmedelsförbrukning för yrkesmässiga transporter. Detta medförde en reduktion av koldioxidutsläppen på hela 57 %.

Vår målsättning för 2017 är att andelen förnyelsebart kommer att utgöra 90 % av all drivmedelsförbrukning, vilket ger en koldioxidreduktion upp till 75 %. Om målet nås kommer vi att redan i år klara av det klimatmål Sveriges regering satt för transportsektorn till 2030.

För att det ska var möjligt för oss – och andra i branschen – att fortsätta arbeta mot mer hållbara transporter behöver EU och Sveriges riksdag fastställa långsiktiga och hållbara styrmedel gällande drivmedel och transporter. Efterfrågan på förnyelsebart drivmedel är så stark just nu att det råder brist på HVO av hållbara råvaror. En sund och miljömedveten lagstiftning med ett helhetsperspektiv behövs tämligen omgående!

Tillbaka

  • 98Anställda
  • 2Elhybrider
  • 63977019 Kilo insamlat avfall i år
  • 0 %Ecodriving
  • 4,5 av 5Nöjda kunder

Vår solcellsproduktion

Våra solceller har producerat tillräckligt med el för att:

försörja över 5 686 hushåll 18 000 kwh/år per hushåll

Eller ladda fler än 1 364 837 elbilar Bil med 75 kwh batteri

Vår el-produktion de senaste 12 månaderna:

Kontakt: 08-505 956 00