Logga in

Mer förnyelsebart i tanken

Den 1 juli 2018 införs en ny lag för drivmedelsförsäljningen i Sverige. Den innebär en reduktionsplikt för ökad användning av biodrivmedel och minskade utsläpp av växthusgaser. Alla drivmedelsleverantörer kommer att behöva minska växthusgasutsläppen från bensin och diesel med 40 % till 2030.

De drivmedel som omfattas av reduktionsplikten är bensin och dieselbränslen som används som motorbränsle och innehåller högst 98 procent biodrivmedel. Detta betyder att höginblandade drivmedel såsom HVO100, FAME100, E85 eller ED95 inte kan räknas in i reduktionsplikten.

Om drivmedelsleverantörerna inte lyckas uppfylla reduktionsplikten blir de skyldiga att betala en avgift per varje kilogram koldioxidekvivalent som överstiger dess reduktionsplikt. Inledningsvis är reduktionsnivåerna 2,6 procent för bensin respektive 19,3 procent för diesel. Det motsvarar ungefär 5 volymprocent biodrivmedel i bensin och 25 volymprocent biodrivmedel i diesel.  Kvoterna kommer sedan successivt att höjas för att bidra till att transportsektorns utsläpp minskas med 70 procent till och med 2030.

Massbalansering

I samband med att den nya lagen träder ikraft får försäljningen av drivmedel i Sverige ske enligt så kallad massbalansprincip. Samma förfarande som för grön el eller fordonsgas. Systemet med massbalans innebär att fler drivmedelskunder har möjlighet att göra ett medvetet val, oavsett geografisk tillgång, att köpa biodrivmedel utan långa transporter.

Tillgång förnyelsebara råvaror

För att drivmedelsdistributörerna ska kunna fylla dieselkvoten om 19,3 % minskning av utsläpp, behövs främst HVO. Sverige använder idag en stor del av den HVO som finns tillgänglig på den europeiska marknaden. Samtidigt ändras vilka råvaror som får användas i drivmedel, vilket kan leda till en bristsituation. Enligt EU:s förnybartdirektiv, får endast 7 % biodrivmedel från grödebaserade råvaror användas. Konsekvensen blir att drivmedelskostnaden kan komma att öka mer än förväntat.

Nationella och europeiska mål

Bakgrunden till denna nya lagstiftning är att enligt gällande Klimatlag ska Sverige uppnå målet att ha fossiloberoende fordonsflotta år 2030. Andelen förnybara drivmedel i den svenska transportsektorn har ökat snabbt och Sverige har tagit en ledande position i användningen av avancerade biodrivmedel i Europa. Reduktionsplikten innebär ett nytt system med ett långsiktigt perspektiv för drivmedelsbranschen och konsumenter.

Tillbaka

  • 98Anställda
  • 2Elhybrider
  • 63968403 Kilo insamlat avfall i år
  • 0 %Ecodriving
  • 4,5 av 5Nöjda kunder

Vår solcellsproduktion

Våra solceller har producerat tillräckligt med el för att:

försörja över 5 686 hushåll 18 000 kwh/år per hushåll

Eller ladda fler än 1 364 837 elbilar Bil med 75 kwh batteri

Vår el-produktion de senaste 12 månaderna:

Kontakt: 08-505 956 00